Kaasunvalvonta

Mihin tarvitsen kaasunvalvontaa?

Ympäristön suojaaminen

 • Freonien vuodot – kasvihuonekaasut
 • Ammoniakkivuodot

Taloudelliset syyt

 • Tarveohjattu tuuletus esim. parkkihalleissa, kouluissa, yleisissä tiloissa, maalaamoissa
 • Kylmäaineiden valvonnat – kalliit aineet, säästää kompressoreja

Henkilöturvallisuus

 • Ammoniakkivuodot
 • Hiilimonoksidin valvonta
 • Hiilidioksidin valvonta
 • Happea syrjäyttävien kaasujen valvonta
 • Palavien kaasujen valvonta

Räjähdysvaaran minimointi

 • Palavien/räjähtävien kaasujen valvonta – katastrofien ehkäiseminen

Viranomaismääräykset

 • Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot)
 • EN378 eurooppalainen kylmäturvallisuussääntö
 • D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2010, 2010 Moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihto-ohjeet
 • Suositukset jääkaukalon ilmanlaadusta
 • VOC-direktiivi

Kaasunvalvontatuotteemme